TÍNH GIÁ THAM CHIẾU ĐIỀU CHỈNH
TRONG NGÀY GIAO DỊCH KHÔNG HƯỞNG QUYỀN

 

Giá đóng cửa phiên liền trước (nghìn đồng)
Cổ tức tiền mặt (nghìn đồng)
Giá mua cổ phiếu ưu đãi (nghìn đồng)
Tỷ lệ quyền mua ưu đãi (%)
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu (%)
Tỷ lệ cổ phiếu thưởng (%)
Giá tham chiếu sau điều chỉnh (nghìn đồng)
Tỷ lệ giảm giá tham chiếu (%)
Xóa dữ liệu

 

Tính lợi nhuận ròng tại đây
Design by Giadieuchinh.BinhMyco.com