TEST HIỆU QUẢ CHIẾN LƯỢC PHÁI SINH

 

Khoảng thời gian tháng
Tổng số lệnh khớp lệnh
Σ điểm lãi = lãi-lỗ điểm
Phí GD/hợp đồng nghìn đồng
Số hợp đồng hợp đồng
Cọc đảm bảo triệu đồng/hđ
Trung bình lãi
(đã trừ thuế 5%)
trđ/tháng
Tỷ suất lãi %/tháng
Nhập lại

Công thức Excel
N2
O2
P2
Q1
Q2
R2
S2
S3
T1
T2
T3
U1
U2
V1
V2


Phân bổ vốn trade phái sinh
Design by Phaisinh.BinhMyco.com